Yhdistys

Linkki vanhempien ja varhaiskasvatuksen välillä

JPVY:n tarkoituksena on edistää vanhempien ja varhaiskasvatusyksikköjen välistä vuorovaikutusta Jokioisilla. Tavoitteenamme on toimia lasten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina.

Yhdistyksen hallitus

Ota meihin yhteyttä:
hallitus@jpvy.fi
Puheenjohtaja

Mira Kulmala-Sjöman
p. 050 520 4065

Varapuheenjohtaja

Elina Salo

Sihteeri

Saija Pennanen

Rahastonhoitaja 

Nina Pennanen

Hallituksen jäsen

Hanna Raiskio-Rantanen

Jäsenvastaava

Iita Grönroos

Hallituksen jäsen

Anniina Isoaho

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jokioisten päivähoidon vanhempainyhdistys ry ja se toimii Jokioisten kunnan kaikkien varhaiskasvatusyhteisöjen yhteydessä ja sen kotipaikka on Jokioinen.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on

 • edistää lasten ja nuorten vanhempien sekä varhaiskasvatusyhteisöjen välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä
 • tukea koteja ja varhaiskasvatusyhteisöjä terveellisen ja turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön luomiseksi lapsille sekä edistää heidän hyvinvointiaan
 • tuoda esille vanhempien näkemyksiä varhaiskasvatusyhteisöjä, opetusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
 • toimia lasten vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen foorumina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • perehtyy varhaiskasvatusyhteisöjen toimintaan ja opetuksen järjestämiseen
 • järjestää neuvottelu-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä vanhempainiltoja yhteistyössä varhaiskasvatusyhteisöjen kanssa
 • tiedottaa vanhempainyhdistyksen toiminnasta ja tukee vanhempien ja varhaiskasvatusyhteisöjen välistä viestintää
 • pitää yhteyttä varhaiskasvatusyhteisöjen toimijoihin, sekä toimii yhteistyössä lasten hyväksi toimivien tahojen kanssa
 • voi tukea toiminnallisesti ja taloudellisesti varhaiskasvatusyhteisöjä sekä kerho- ja harrastustoimintaa
 • seuraa kunnallista päätöksentekoa, tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu lasten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.

Yhdistys voi rahoittaa toimintaansa julkisilla avustuksilla, keräämällä jäsenmaksua sekä järjestämällä asianmukaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoreja ja muita vastaavia varainhankintakampanjoita. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistys on Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä 1 §:ssä mainittujen varhaiskasvatusyhteisöjen lasten vanhemmat, huoltajat sekä henkilöstö. Yhdistyksen jäseniksi voidaan ottaa myös muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa jokaisella yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

4. Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta ja kannattavilta jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen vuosikokous vahvistaa erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämänä aikana. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksuja.

5. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja heistä on vuosittain puolet erovuorossa. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita joko keskuudestaan tai ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on paikalla.

Yhdistyksen hallitus voi asettaa erikseen määrittelemiään tehtäviä varten toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat vastuussa toiminnastaan hallitukselle.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.1.–31.12. Tilinpäätös ja vuosikertomus tulee viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta antaa toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi. Hänen tulee hyvissä ajoin kuitenkin vähintään 2 viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus toimittamistaan yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksista.

9. Etäosallistuminen

Yhdistyksen kokous tai hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus ilmoittaa tästä kokouskutsussa ja antaa ohjeet osallistumisesta.

10. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain viimeistään maaliskuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus sen katsoo aiheelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä mainitsemiaan asioita varten kirjallisesti pyytää.

11. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

12. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilikaudelta.
 6. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto antaa aihetta.
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan toimintavuoden taloutta ja hallintoa.
 9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 10. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten.
 11. Vahvistetaan talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Kun yhdistys päätetään purkaa, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Tue toimintaamme liittymällä jäseneksi!